Ενημέρωση προς τους Γονείς και Κηδεμόνες των μαθητών της Α΄ Γυμνασίου 2020-21

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΕΡΑΚΑ

Α  Ν  Α  Κ  Ο  Ι  Ν  Ω  Σ  Η

Ενημερώνουμε τους Γονείς και Κηδεμόνες των νέων μαθητών της Α΄ Γυμνασίου  ότι προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους στο σχολείο πρέπει να προσκομιστούν τα ακόλουθα έγγραφα.

Υπεύθυνες Δηλώσεις και των δύο γονέων/κηδεμόνων  (Επισυνάπτεται Υ.Δ . ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗ )

  1. Για τους μαθητές των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες είναι διαζευγμένοι ή σε διάσταση απαιτούνται:

α) Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνονται τα στοιχεία του Κηδεμόνα του μαθητή/μαθήτριας ο οποίος έχει την επιμέλειά του/της.(Περίπτωση 1)

β) Πρωτότυπο επίσημο έγγραφο επιμέλειας τέκνου.

  • Στοιχεία Μητρώου – Φυσικού Προσώπου (από το ΤΑΧΙSnet) του 1ου Κηδεμόνα του μαθητή.
  • Δελτίο Υγείας και Φύλλο Ιατρικής Εξέτασης του μαθητή τα οποία συμπληρώνονται από το Κέντρο Υγείας ή Ιδιώτη Γιατρό.  

ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ & ΦΥΛΛΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ (Επισυνάπτεται ΑΔΥΜ & ΦΙΕ – Προσκομίζετε την 1η  σελίδα στο σχολείο.  Την  2η το κρατάει ο γιατρός).

ΕΝΤΥΠΟ Α.Δ.Υ.Μ.

  • Για τους αλλοδαπούς μαθητές πρωτότυπο πιστοποιητικό γέννησης ή οικογενειακής κατάστασης με πρωτότυπη επίσημη μετάφρασή του,

Τα έγγραφα 1, 2α και 3 πρέπει να αποσταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση του σχολείου: mail@3gym-gerak.att.sch.gr (υπογραμμένα και σκαναρισμένα σε μορφή pdf ή φωτογραφίας) από 02.09.2020 έως και 18.09.2020.

Τα έγγραφα 2β, 4 και 5 κατατίθενται πρωτότυπα στο σχολείο από τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών από 02.09.2020 έως και 18.09.2020.

Στην περίπτωση όπου τα έγγραφα που αποστέλλονται είναι χειρόγραφα παρακαλούμε να είναι καθαρογραμμένα και με σαφήνεια να δηλώνονται τα στοιχεία ειδικά εκείνο της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του Κηδεμόνα.

                                                                   ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ